Skip to content

Ceol na Gàidhlig

Scotsoun SSCD014

Gaelic Music & Poetry

by Derick Thomson

Loading PayPal buttons…

Track list

  1. Ar Blar Catha le Deòrsa Caimbeul Hay
  2. Clann-nighean an Sgadain le Ruaraidh MacThómais
  3. Do Shean-Bhoireannach le iain Mac a’ Ghobhainn
  4. Latha Feille le Dòmhnall MacAmhlaigh